ترجمه مقاله

محتاط

mohtāt

کسی که با حزم و احتیاط به‌ امری اقدام کند.

احتیاطکار، بااحتیاط، حازم، دوراندیش، عاقبتاندیش، باحزم، مالاندیش، متحذر، محترز ≠ بیپروا

ترجمه مقاله