ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتاج

mohtāj

نیازمند.

بیبرگ، بیچیز، بینوا، تنگدست، تهیدست، حاجتمند، عایل، فقیر، نیازی، مستحق، مستمند، مسکین، نیازمند ≠ بینیاز، توانگر، غنی، مالدار

نیازمند، مستمند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ