ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاکمه

mohākeme

با کسی به ‌دادگاه رفتن و بر هم اقامة دعوی کردن؛ دادرسی.

استنطاق، بازپرسی، دادرسی، قضاوت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ