ترجمه مقاله

محافظ

mohāfez

حفظ‌کننده؛ نگهبان.

پاسبان، پاسدار، پشتیبان، حارس، حافظ، حامی، گماشته، مراقب، مستحفظ، مهیمن، نگهبان

نگهبان، پاسدار

ترجمه مقاله