ترجمه مقاله

محاسبه

mohāsebe

۱. حساب کردن.
۲. با کسی حساب کردن؛ به حساب و کتاب کسی رسیدن.
۳. [مجاز] رسیدگی و بررسی امری.

۱. احتساب، ارزیابی، حسابداری، شمارش
۲. حساب کردن، شمردن

شمارش، برآورد

ترجمه مقاله