ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاسب

mohāseb

حساب‌کننده؛ حسابدار.

آمارگر، حسابدار، شمارنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ