ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجیزگویی

تملق، چاپلوسی، چربزبانی، مداهنهگری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ