ترجمه مقاله

مجهز کردن

۱. تجهیز کردن
۲. آماده کردن، مهیا ساختن

ترجمه مقاله