ترجمه مقاله

مجموعا

majmu'an

جملگی؛ همگی.

روی هم

ترجمه مقاله