ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجمع الجزایر

majma'oljazāy(')er

چند جزیره که میان دریا نزدیک به ‌هم واقع شده باشند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ