ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجلد

mojallad

۱. واحد شمارش کتاب؛ جلد.
۲. (صفت) جلدشده.

۱. جلدشده، جلددار
۲. جلد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ