ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجزا کردن

۱. جدا کردن، سوا کردن
۲. جداجدا کردن، جزءجزء کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ