ترجمه مقاله

مجرد

mojarrad

۱. بدون همسر.
۲. (قید) تنها.
۳. (فلسفه) آنچه منزه از ماده باشد، مانند عقول و ارواح.
۴. [قدیمی] برهنه؛ عریان.
۵. [قدیمی] خالی.

۱. بیزن، تک، تنها، عزب، غیر متاهل، فرد، منفرد، یالقوز، یالغوز، یکه ≠ متاهل
۲. جریده
۳. انتزاعی، ذهنی ≠ عینی
۴. برهنه، عریان
۵. گوشهگیر، گوشهنشین
۶. انفرادی
۷. صرف
۸. خالص، ناب، سره
۹. غیرمادی ≠ مادی
۱۰. خالی، تهی، عاری

آهنجیده

ترجمه مقاله