ترجمه مقاله

مجرا

majrā

۱. محل عبور؛ ممر؛ جای روان شدن.
۲. روش عادی و طبیعی انجام یک امر.
۳. (ادبی) در قافیه، حرکت رَوی.

۱. آبراه، جو، راه، کانال
۲. مسیر، گذرگاه
۳. سوراخ، منفذ
۴. شیوه عمل، روش

ترجمه مقاله