ترجمه مقاله

مجدد

mojaddad

۱. دوباره.
۲. (قید) از نو؛ مجدداً.
۳. [قدیمی] چیزی که تازه پدید آمده؛ نو.

۱. ازنو، دوباره، مکرر
۲. تازه، نو

دوباره

ترجمه مقاله