ترجمه مقاله

مجتمع

mojtama'

۱. محل اجتماع؛ جای گرد آمدن.
۲. مجموعه‌ای از ساختمان‌ها یا واحدها با کارکرد یکسان: مجتمع تجاری.

۱. انجمن، جمعیت، گروه، مجمع
۲. کلنی

هماد، همتافت

ترجمه مقاله