ترجمه مقاله

مجاورت

mojāverat

۱. همسایگی کردن با کسی؛ در جوار کسی یا جایی به سر بردن.
۲. همسایگی.

۱. حوالی، نزدیکی
۲. همسایگی، همجواری

ترجمه مقاله