ترجمه مقاله

مجاز

majāz

استعمال کلمه‌ای در غیر معنی حقیقی خود که از جهتی مناسبت با معنی اصلی داشته باشد.

۱. جایز، روا، قانونی، مشروع
۲. اجازهدار، مختار، مخیر ≠ غیر مجاز

روا، پسندیده

ترجمه مقاله