ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مثنوی

masnavi

۱. شعری که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد و قافیۀ مصراع دوم آن نظیر قافیۀ مصراع اول باشد.
۲. منظومه‌ای که در این قالب سروده شده باشد: مثنوی معنوی.

۱. دو دو
۲. مربوطبه مثنی
۳. شعر و منظومهای هموزن که هر بیت ومصراع آن بهیک قافیه باشد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ