ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مثقل

mosaqqal

۱. سنگین‌شده؛ گران‌بارگردیده.
۲. حرفی که دارای تشدید باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ