ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مثبت

mosbat

۱. [مقابلِ منفی] نشان‌دهندۀ وجود چیزی.
۲. نشان‌دهندۀ قبولی؛ حاکی از پذیرفتن یا پسندیدن چیزی.
۳. خوب؛ سودمند؛ خوشایند.
۴. ویژگی عددی که از صفر بزرگ‌تر باشد.
۵. (اسم) (ریاضی) عددی که دارای نشانۀ«+» باشد.
۶. [قدیمی] ثبت‌شده؛ نوشته‌شده.

۱. پابرجا، ثابت، متقن، مدلل
۲. استوار، برقرار
۳. اثباتی، ایجابی ≠ منفی، سلبی
۴. فاز ≠ نول
۵. خوب، خوش، خوشآیند
۶. یاریرسان، کارآمد
۷. بزرگتر از صفر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ