ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مثابت

masābat

۱. جایگاه؛ قدر؛ مرتبه؛ منزلت.
۲. حد؛ اندازه؛ درجه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ