ترجمه مقاله

متیقن

motayaqqan

به‌یقین‌دانسته‌شده؛ بی‌گمان‌دانسته؛ محقَّق.

بیشبهه، بیشک، بیگمان، حتم، یقین، محقق، ثابتشده، استوار

ترجمه مقاله