ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متکیف

motakayyef

آن‌که کیفیتی بپذیرد؛ آن‌که کیفیتی به‌ خود گیرد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ