ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متولی

mote(a)valli

۱. کسی که کاری به عهدۀ او سپرده شده؛ سرپرست؛ کارگردان.
۲. سرپرست املاک موقوفه.
۳. جانشین.

۱. مدیر اماکنمتبرکه، مدیر موقوفه
۲. سرپرست، کارگزار، متصدی
۳. سردمدار

دست اندرکار، سرپرست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ