ترجمه مقاله

متوقف شدن

۱. ایستادن، از حرکت باز ماندن، پارک شدن، راکد ماندن
۲. تعطیل شدن
۳. دچار وقفه شدن

بازایستادن، ایستادن

ترجمه مقاله