ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متوضا

motavazzā

۱. جای وضو گرفتن.
۲. [مجاز] = مستراح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ