ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متواضعانه

mote(a)vāze'āne

از روی تواضع و فروتنی؛ مانند متواضعان.

خاشعانه، خاضعانه، درویشمنشانه، فروتنانه ≠ بانخوت، متکبرانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ