ترجمه مقاله

متهم

mottaham

کسی که به او تهمت زده شده؛ کسی که کار بدی به او نسبت داده شده.

در مظاناتهام، در معرض اتهام، دارای اتهام

ترجمه مقاله