ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متنوع

mote(a)navve'

آنچه به انواع و اقسام مختلف باشد؛ گوناگون.

جوراجور، گوناگون، متعدد، متفرق، مختلف

گوناگون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ