ترجمه مقاله

متنفر

mote(a)naffer

۱. نفرت‌دارنده؛ بیزار.
۲. گریزان: ◻︎ من آزموده‌ام این رنج و دیده این زحمت / ز ریسمان متنفر بُوَد گزیدۀ مار (سعدی۲: ۶۴۸).

بیزار، دلزده، رمیده، فراری، گریزان، مشمئز، منزجر، نفور ≠ راغب، شایق

بیزار

ترجمه مقاله