ترجمه مقاله

متنزل

motanazzel

نزول‌کننده؛ فرودآینده.

ترجمه مقاله