ترجمه مقاله

متناظر

شبیه، مانند، همانند، نظیرهم، نظیربهنظیر

همسان

ترجمه مقاله