ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمرکز کردن

تمرکز دادن، یکجاجمع کردن (نیرو، امکانات)

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ