ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمرکز شدن

تمرکز یافتن، یکجا جمع شدن، جای گرفتن، درمرکز قرار گرفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ