ترجمه مقاله

متمرکز

۱. تمرکزیافته
۲. یکجا جمعشده
۳. متوجه، معطوف

ترجمه مقاله