ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متمتع شدن

۱. برخوردار شدن، بهرهور شدن، تمتع یافتن، منتفع شدن، بهرهمند شدن
۲. کامران شدن، کامیاب گشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ