ترجمه مقاله

متمایل

mote(a)māyel

۱. کسی که به چیزی مایل است.
۲. [قدیمی] کج‌شونده؛ خمیده؛ مایل‌گشته.

۱. خمیده، کج، مایل، معطوف، منحرف
۲. خواهان، راغب، شایق، گرونده، مایل ≠ متنفر

ترجمه مقاله