ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متلون

mote(a)lavven

۱. رنگ‌به‌رنگ.
۲. [مجاز] کسی که مرتباً به ‌رنگی درمی‌آید و تغییر فکر و عقیده می‌دهد.
۳. [مجاز] گوناگون؛ مختلف.

۱. رنگارنگ، رنگین
۲. مختلف، گوناگون
۳. متغیر، دمدمی، سسترای ≠ یکرنگ، همرنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ