ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متلف

motlef

کسی که چیزی را ضایع و نابود می‌کند؛ تلف‌کننده؛ اسراف‌کننده.

بادبهدست، خراج، گشادهباز، مسرف، ولخرج ≠ مقتصد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ