ترجمه مقاله

متلاطم

mote(a)lātem

۱. در حال خروشیدن و به ‌هم خوردن؛ دارای تلاطم.
۲. [مجاز] ناآرام؛ آشفته.

۱. طوفانی، متموج
۲. آشفته، آشوبناک، ناآرام
۳. آشوبزده، بحرانزده، بحرانی، مغشوش ≠ آرام، امن

ترجمه مقاله