ترجمه مقاله

متل

matal

۱. داستان کوتاه عامیانه و موزون.
۲. [مجاز] سخنی که از روی شوخی و طعنه به ‌کسی گفته می‌شود.

۱. داستان، افسانه
۲. مثلسایر
۳. سخن غیرجدی
۴. قصه عامیانه
۵. حرف مفت، مزخرف، لیچار، سخن بیربط
۶. لطیفه

ترجمه مقاله