ترجمه مقاله

متفکر

mote(a)fakker

۱. دانا؛ خردمند.
۲. (صفت) کسی که در امری فکر و اندیشه می‌کند؛ فکرکننده.

۱. اندیشمند، اندیشهور، بافکر، فکور
۲. فهیم، خردمند، خردورز
۳. اندیشناک
۴. سردرگریبان، غمین، غمگین، دلمشغول

اندیشگر، اندیشمند

ترجمه مقاله