ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متفنن

mote(a)fannen

کسی که از روی تفنن و اتفاقی به کاری می‌پردازد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ