ترجمه مقاله

متفق القول

mottafeqolgo[w]l

هم‌سخن؛ هم‌قول؛ یک‌زبان.

همزبان، یکزبان

ترجمه مقاله