ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متفرعن

mote(a)far'en

متکبر؛ خودخواه؛ خودبین.

خودبین، پرنخوت، خودپسند، پرافاده، خودخواه، متکبر، مستکبر، مدمغ، مغرور ≠ متواضع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ