ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متغلب

motaqalleb

آن‌که به زور چیزی را در اختیار خود درآورد؛ متجاوز.

۱. پیروز، فیروز، چیره، غالب، فاتح، ناصر ≠ مقهور
۲. متجاوز، تجاوزگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ