ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متعطش

mota'atteš

بسیارتشنه؛ دارای عطش شدید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ