ترجمه مقاله

متعدد

mote(a)'added

بسیار؛ بی‌شمار.

۱. گوناگون، متنوع، مختلف
۲. بس، بسیار، بیشمار، عدیده، کثیر، وافر

انبوه

ترجمه مقاله