ترجمه مقاله

متعجب

mote(a)'ajjeb

تعجب‌کننده؛ شگفت‌زده.

حیران، درشگفت، شگفتزده، متحیر، هاجوواج

شگفت زده، شگفت زده

ترجمه مقاله